Today exhibition       Previous exhibitions       Authors       About the gallery       Bulgarian
Tzanko Tzankov
tzan.jpg
Traumerei
Tzanko Tzankov
sokol32.jpg
The lady with the falcon
Tzanko Tzankov
zanko05.jpg
Forgotten letters I
Tzanko Tzankov
zanko03.jpg
А sheet of the sketchbook II
Tzanko Tzankov
zanko07.jpg
The untold stories I
Tzanko Tzankov
zanko01.jpg
The last cry of Medusa II
Tzanko Tzankov
zanko06.jpg
The wall of the oblivion
Tzanko Tzankov
zanko015.jpg
An apple
Tzanko Tzankov

 

Gallery 8
9000 Varna, St. Shkorpil 8A:: phone: 052/612 675:: e-mail: statelov@abv.bg:: www.gallery8.net
Contact: Boris Statelov